คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

นางกรรณิการ์ สืบสารคาม
ที่ปรึกษาด้านแหล่งเรียน
รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มือถือ 080-0087-788

นายตระกูล เจริญเชื้อ
ที่ปรึกษาด้าน
การบริหารงานสถานศึกษา
มือถือ 084-7888-643
นายเลิศศักดิ์ คำมูล
ที่ปรึกษาด้าน
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น
มือถือ 081-7089-192
นายทองผัด จันทวะโร
ที่ปรึกษาด้าน
การจัดการศึกษา
มือถือ 081-9547-140

นายไพบูลย์ บุษราคัม
ที่ปรึกษาด้านระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา
มือถือ 086-2298-893

นายศักดิ์ชัย จิระสัญญาสกุล
ประธานกรรมการฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มือถือ 081-9741-979

นายวสุชน เสนาฤทธิ์
รองประธานฯ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มือถือ 087-8582-152

นายธนกิจ ตันชวลิต
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุุฒิ
มือถือ 081-1176-948
พระครูสุตสุนทรธรรม
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
มือถือ 084-3770-966
พระมหาประวัติ เขมิโก
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

มือถือ 081-7994-316

นายประเมือง จำปาบุญ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มือถือ 080-4022-043

นายอุเทพ มนนนตรีิ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิิ
มือถือ 089-2767-014

นายสุทธินันท์ อินทร์แก้ว
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ
มือถือ 082-8569-196

นายวรรณวินิต นาคศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มือถือ 085-4548-659

นายราชัน คำมูล
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
มือถือ 088-5720-080

นายบุญหลาย ลีทับขวา
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
มือถือ 087-4211-086

นางหงส์ทอง ลีเฮียง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
มือถือ 081-1836-596

นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย
กรรมการ
ผู้แทนครู
มือถือ 089-5693656
นายอำนาจ โพธิ์ศรี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 085-0046765

นายจันทกานต์ กำแซง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ครู อันดับ คศ.2
มือถือ 095-1699169