วิสัยทัศน์               
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เน้นพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพครู
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.พัฒนาภูมิทัศน์สวนสวยโรงเรียนงาม
4.จัดหาสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                      
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3   :  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4   :  การพัฒนาภูมิทัศน์สวนสวยโรงเรียนงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5   :  การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6   :  การจัดหาและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 7   :  การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8   :  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9   :  การส่งเสริมการใช้ภาษาสู่อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  แนวทางการพัฒนา
                   1.1 จัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   1.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
                   1.3 พัฒนาบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  แนวทางการพัฒนา   
                   2.1  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
                   2.2  ส่งเสริมความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกของผู้เรียน
                   2.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                   2.4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ                                                     
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  แนวทางการพัฒนา 
                   3.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
                   3.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
                   3.3 ส่งเสริมสวัสดิการของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  แนวทางการพัฒนา 
                   4.1 การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
                   4.2 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
                   4.3 การส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  แนวทางการพัฒนา 
                   5.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ปกครอง
                   5.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมสถานศึกษา
5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)                
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  แนวทางการพัฒนา 
                   6.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
                   6.2 จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  แนวทางการพัฒนา 
                   7.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพ           
                   7.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  แนวทางการพัฒนา 
                   8.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
                   8.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกรายวิชา (โครงงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 9  :  แนวทางการพัฒนา 
                   9.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
                   9.2 การส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 10  :  แนวทางการพัฒนา          
                   10.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                   10.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง