เอกลักษณ์โรงเรียน
สวนสวย โรงเรียนงาม

อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ ทักทายเป็น

วิสัยทัศน์
1.การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2.สื่อและแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ                                                                 
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ผู้เรียนมีคุณภาพ
4.สถานศึกษามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5.สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
6.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
7.ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง
8.ผู้เรียนรักท้องถิ่น
9.ผู้เรียนมีความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
10.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น