อัตตลักษณ์โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

"รู้ความ หมายถึง มีน้ำใจ แต่งกายถูกระเบียบ มารยาทเรียบร้อย ถ้อยคำสุภาพ "

มีน้ำใจ

1. รู้จักช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน
2. รู้จักช่วยเหลือคร
3. รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
4. รู้จักให้อภัยและให้โอกาสผู้อื่น

แต่งกายถูกระเบียบ
1. แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
2. แต่งกายได้ถูกต้องตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

มารยาทเรียบร้อย
1. กิริยาสุภาพอ่อนโยน
2. ให้เกียรติผู้อื่น
3. แสดงความเคารพได้ถูกต้องเหมาะกับระดับของบุคคล

ถ้อยคำสุภาพ
1. รู้จักทักทายด้วยวาจาและถ้อยคำที่เหมาะสม
2. ใช้คำพูดเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่
3. พูดจาไพเราะ