ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่  1
44
31
75
มัธยมศึกษาปีที่  2
54
34
88
มัธยมศึกษาปีที่  3
20
11
31
รวม
118
76
194
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
19
20
39
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
13
23
36
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
14
17
31
รวม
46
60
106
รวมทั้งหมด
164
136
300

*** ข้อมูล ณ. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ***