จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
1
1
ครู คศ.3
1
1
2
ครู คศ.2
3
4
7
ครู คศ.1
3
3
6
ผู้ช่วยครู
-
5
5
ครูช่วยสอน
3
3
6
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
-
1
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
1
1
ช่างครุภัณฑ์
1
-
1
พนักงานขับรถยนต์
1
-
1
ยามรักษาการ
1
-
1
แม่บ้าน
-
1
1
บุคลากรทั้งหมด
14
20
34

*** ข้อมูล ณ. วันที่ 12 มกราคม 2561 ***