ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

 สีเขียว กับ สีเหลือง ”

 สีเขียว หมายถึง  ความร่มรื่น ความเจริญงอกงาม
สีเหลือง หมายถึง  ความสามัคคี   ความสงบสุข

อักษรย่อโรงเรียน  น.ป.ส.  ต้นไม้ประจำโรงเรียน = ต้นขี้เหล็ก

ประวัติโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์    
               ในปีการศึกษา  2536 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสนองนโยบาย โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา  โดยเปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนกระนวนวิทยาคม ได้ดำเนินการร่วมกับสภาตำบลหนองโน ก่อตั้งสาขาโรงเรียน สภาตำบลหนองโนเห็นชอบและยินยอมให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองโน หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เลขที่   47615 และ 47618  ซึ่งในเนื้อที่  56  ไร่  2  งาน  69  ตารางวา และได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิการยน 2550

อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ก ข  ค
จำนวน
1   หลัง
บ้านพักครูแบบมาตรฐานแบบ 203/27
จำนวน
1   หลัง
บ้านพักภารโรง / 2
จำนวน
1   หลัง
ห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6 ที่ / 27
จำนวน
1   หลัง
สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA   
จำนวน
1   สนาม
ถังน้ำขนาดบรรจุ 33 ลบ.ม. แบบ ฝ.33
จำนวน
1   ชุด

 ปีงบประมาณ  2540 – 2552    ได้รับงบประมาณ  ดังนี้

ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
จำนวน
1   สาย
ถังน้ำขนาดบรรจุ 33 ลบ.ม. แบบ ฝ.33
จำนวน
1    ชุด
หอถังประปา 9/9   
จำนวน
1    หลัง
ห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27
จำนวน
1   หลัง

ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณ  ดังนี้

อาคารเรียนกึ่งถาวร
จำนวน
1   หลัง
ห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27
จำนวน
1   หลัง

ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณ  ดังนี้

อาคารหอประชุมโรงอาหาร  100/27
จำนวน
1   หลัง
ครุภัณฑ์ดนตรีสากล 13  รายการ  
จำนวน
1   ชุด

ปีงบประมาณ  2552  ได้งบประมาณ ดังนี้

อาคารอเนกประสงค์
จำนวน
1   หลัง

ที่ตั้งสถานศึกษา
                โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองโน  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  40170   ถนน หนองโน  -  บ้านฝาง   ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวน 6 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
                ทิศเหนือ                             ติดกับทุ่งนาบ้านหนองโน
                ทิศใต้                                 ติดกับถนนสาธารณประโยชน์
                ทิศตะวันออก                      ติดกับทุ่งนาบ้านหนองโน
                ทิศตะวันตก                        ติดกับวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านหนองโน 
การติดต่อสื่อสาร
                โทรศัพท์           หมายเลข               0 -  4392 – 3046-7
                โทรสาร            หมายเลข               0 – 4392 – 3047
                วิทยุสื่อสาร       ความถี่   147.300 MHz      นามเรียกขาน      “ หนองโน ”
                Website          http//: www.nongnoprachasun.ac.th
                Emaill             nongno@obec.go.th