ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนจำแนกตาม:
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
มัธยมปีที่ 1 40 27 67
มัธยมปีที่ 2 41 32 73
มัธยมปีที่ 3 60 31 91
มัธยมปีที่ 4 22 9 31
มัธยมปีที่ 5 14 19 33
มัธยมปีที่ 6 14 22 36
อื่น ๆ 0 0 0
รวม 191 140 331