กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
     วันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการอำนาจ โพธิ์ศรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูลักขณาบุตรพรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบข้าวสาร นม และขนมให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก บ้านผักหนาม อำเภอกระนวน และเด็กชายสิทธิชัย พรับสระน้อย ตามโครงการส่งเสริมความดี มีจิตสาธารณะ (สำนึกรักบ้านเกิด)
     วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
     วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการอำนาจ โพธิ์ศรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ ขอพรจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๙ ธันาวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๑๗
     วันที่ ๒๗ ธันาวาคม ๒๕๖๐ คุณครูสราวุธ ทุมทา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมวินัยจราจร ณ เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
     วันที่ ๒๗ ธันาวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ฝ่าย จากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
     วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมโครงการก้างคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ
     วันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่าน ผอ.อำนาจ โพธิ์ศรี ครูลักขณา บุตรพรม ครูอิทธิพล โมคภา ครูพรประภา หวานพร้อม ครูอิสระ มาตย์เสนา พร้อมกับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองโน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนค้มครองเด็ก" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สายธารไอยรารีสอร์ท  ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  
     วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีผูกเสี่ยวในเทศกาลงานไหมสากล ประเพณีผู้เสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ (MSM) กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอำเภอกระนวนในโครงการสร้างแกนนำและรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดโครงการถวายราชสดุดี ร.๖ บิดาแห่งลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่าน ผอ.อำนาจ โพธิ์ศรี ครูลักขณา บุตรพรม ครูสราวุท ทุมทา พร้อมกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมแสดงในงานท่องเที่ยวชุมชนขอนแก่น ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
     วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูลักขณา บุตรพรม ครูพรประภา หวานพร้อม และครูรินดา มุงคุณคำชาว เข้าร่วมอบรมห้องเรียนครู ครั้งที่ ๕ "ฝึกวิทยายุทธ...สกัดจุดลูก (ศิษย)์...จอมเฮี้ยว" ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
✍วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีนายอำนาจ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานและบรรยาย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
✍วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครูธีระพันธ์ ทอนเทพ เข้าร่วมประชุมPLCสรุปผลการพัฒนานักเรียนโครงการนักเรียนโรงเรียนสังกัดอบจ.ขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ณ โรงแรมมันตราวารี จังหวัดขอนแก่น.....
✍วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
.......รายละเอียดแนบ....
✍วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน

✍วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
✍วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
🇹�✍วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ใน "กิจกรรม #๑๐๐_ปี_ธงชาติไทย_ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" 🇭� เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทุด🇹
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
✍ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ....... โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ #ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยท่าน รศ.ดร. #เชาวลิต_ชูกำแพง จาก สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา #คุรุสภา และ ศน.ธนา ธุศรีวรรณ จาก สพม.29 จ.อุบลราชธานีโดยมีท่าน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น ท่าน ประเวศ เทศเรียน ให้เกียรติร่วมสะท้อนชั้นเรียนด้วย ในการทำ PLC ครั้งนี้✍
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรคจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด_โดยมีนายอำนาจ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง  
 
วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ครูลักขณา บุตรพรม ครูอิทธิพล โมคภา ครูรินดา มุงคุณคำชาวและครูพรประภาหวานพร้อมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคุ้มครองเด็ก_ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งนำเสนอหัวข้อ "มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก" ณ โรงแรม สยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ✍
วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๐ ...... ครูสุนิต เลี่ยมยองใย, ว่าที่ รต.นครินทร์ สีสวด และครูนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
เข้าร่วม #อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบฝึกข้อสอบมาตรฐาน_เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ✍โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ .....ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นหว้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น✍

    

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐.......... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เข้าร่วม #ประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ_PLC(Professional Learning Community) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ... #By_Chevron_Enjoy_Science 🔭(สนุกวิทย์/ พลังคิด/ เพื่ออนาคต) ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐..  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จัดประชุม PLC วงรอบที่ 1 #โครงการพัฒนาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์_ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..  โดยได้รับเกียรติจาก #ดร_ฤทธิไกร_ไชยงาม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน #วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม #อำเภอกระนวน

 

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
     วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น
     วันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา คณะครู และศิษย์เก่าทุกท่าน ด้วยความยินดีในบุญยิ่ง

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่านรองผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคุณครูลักขณา บุตรพรมและหัวคุณครูสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ร่วมเป็นเกียรติเพื่อชมนิทรรศการ และผลงานจากนักเรียน ในงาน Open_house เปิดโรงเรียนสู่ชุมชน ครั้งที่ ๗ ณ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
     วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลิดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน
     วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญมหากุศล ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายศักดิ์ชัย จิระสัญญาณสกุล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ใบประกาศนียบัตร

กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ NPS Open House บ้านเฮาพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐
     วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูฝ่ายปกครอง นำนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยวในงานประจำปีเทศกาลไหมนานาชาติ ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
     วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมฟ้อนรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ในโอกาสครบรอบก่อตั้งจังหวัดขอนแก่น ครบ ๒๒๐ ปี และน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
     วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองโน ในงานจุดประทีป (เทียนชัย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และการแสดงรำถวายจากนักเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ณ วัดป่าบ้านหนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
     วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูร่วมประชุมสรุปรูปแบบการสอน ที่เกิดจากการสังเกตการสอน เพื่อนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนของครู อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (PLC : Professional Learning Community) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    
    
กิจกรรมโรงเรียนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ งานพยาบาล ฝ่ายบริการ จัดกิจกรรม อย. น้อย โดยได้รับเกียรติจาก สภ.อ.กระนวน, สาธารณสุข และ รพ.สต.หนองโน (อนามัยกุดโง้ง) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ งานแนะแนว ฝ่ายบริการ นำ #นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมฟังแนะแนว กับวิทยากรจาก #กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการสอบเข้าเป็นทหาร และร่วมรับฟัง #แนะแนวการเข้าศึกษาต่อทั้งหมดอีก_5_สถาบัน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ครูธีระพันธ์ ทอนเทพ และ ครูอิทธิพล โมคภา นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เข้าร่วมอบรม #โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา_รุ่นที่_4 ประจำปี 2560 องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น (ศป.ปส.อบจ.ขก.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 - เขต 5 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฎ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และบูรพคณาจารย์ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนาจ โพธิ์ศรี และครูลักขณา บุตรพรม
นำนักเรียนชุมนุนนาฏศิลป์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์. ร่วมแสดงในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลหนองโน
     วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ได้รับ  #รางวัลชนะเลิศ #มหกรรมฟุตบอลอะคาเดมี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนมหาไถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประจำปี 2560