ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการอาหารและอาหารว่าง โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารและอาหารว่างกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
            ประกาศผลการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน คลิก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน คลิก
           รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน  3  อัตรา ดังนี้
                    => วิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน     1   อัตรา
                    => วิชาเอกพลศึกษา                     จำนวน     1    อัตรา
                   =>  วิชาเอกอุตสาหกรรม                จำนวน     1    อัตรา
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก