ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
          
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด ==>    คลิก