ฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นายภานุมาศ หารวาระ
ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นายนฤพล อุปมา
หัวหน้าโค้ชฝึกฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายณัฐพล บัวตูม
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นางสาวศิริรัตน์ วงษ์ชาลี
ครูช่วยสอน/งานโพชนาการ