ฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นายภานุมาศ หารวาระ
หัวหน้าฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
หัวหน้าฝ่ายแผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/หัวหน้าโค้ชฝึกฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล