นายอำนาจ โพธิ์ศรี
- การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพครู โดยใช้รูปแบบการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...
- การประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญา เศษฐกิจพอเพียง...
นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ...
- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษา อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใชข้อมูล ท้องถิ่น...
นางลักขณา บุตรพรม

- การแสดงชุด ฟ้อนซิ้นลายมัดหมี่
- รายงานวิจัยฟ้อนซิ่นลายมัดหมี
- การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ชุดการแสดงฟ้อนซิ่นลายมัดหมี่ โดยใช้นวตกรรม Flipped Classroom
นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี

- ผลการเรียรู้แบบวัฎจักร สือเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายจันทกานต์ กำแซง

- การพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทาง การเรียนและทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน...
น.ส.สุนิต เลี่ยมยองใย

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก....