สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

 สีเขียว กับ สีเหลือง ”

 สีเขียว หมายถึง  ความร่มรื่น ความเจริญงอกงาม
สีเหลือง หมายถึง  ความสามัคคี   ความสงบสุข

อักษรย่อโรงเรียน  น.ป.ส.  ต้นไม้ประจำโรงเรียน = ต้นขี้เหล็ก