ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ะดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียนรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 26 75
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 36 67
มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 29 74
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 14 56
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 18 55
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 15 29
รวม 218 138 356