ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

 

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

9

13

22

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

13

13

26

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

9

 

9

 

รวม

31

26

57

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

19

16

35

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

17

13

30

 

 

 

 

0

 

รวม

36

29

65

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

10

13

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

15

12

27

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

19

6

25

 

รวม

44

31

75

 

รวมมัธยมศึกษาปีที่1-3

111

86

197

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

16

7

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

0

0

 

รวม

16

7

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

6

18

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

4

 

4

 

รวม

10

18

28

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

4

10

14

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

10

10

20

 

รวม

14

20

34

 

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

40

45

85

 

รวม ม.1-ม.6

151

131

282

 

ณ วันที่ 4/02/2562