กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู คศ.1