กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครู คศ.1

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
ครู คศ.1