กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู