กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครู

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครู

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
ครู