กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู