กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บัวมาตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล