กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
ผู้ช่วยครู

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยครู