กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน j6v6dvc
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน aemvqxq
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน vlvwes5
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน mxghubv
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน 6kmuxzf
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน mkerimi

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB