กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายจักรกฤษณ์ สอนเสน
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล