กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิทธิพล โมคภา
ครู คศ.1

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน

นายณัฐพล บัวตูม
ครูช่วยสอน

นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล
ครูช่วยสอน