กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวประจงจิต อุปจันโท
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายกรวิชญ์ ไฮงาม
ครูช่วยสอน/ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล