กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายจักรกฤษณ์ สอนเสน
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล