กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน bz37bc2
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน 3tlhu5u
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน fi3eubh
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน dogsy3s
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน 47ybv5o
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน yq4jm45

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB