กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจันทกานต์ กำแซง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน