กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจันทกานต์ กำแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศราวุฒิ มูลแอด
ครูช่วยสอน