กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจันทกานต์ กำแซง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู

นางสาววรัญญา สุดาทิพย์
ครูช่วยสอน

ธนะพล ปานคำ
ครูผู้สอน