กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจันทกานต์ กำแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3