ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางถนอมพรรณ แสนนาม
ครูชำนาญการ

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน

นางสาวฉมวิไล แสนธรรมมา
ครูธุรการ