ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจันทกานต์ กำแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวัชรพล บรรดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.หญิงนงนุช สมภาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวสุภาพร มีชัยทร
ครูธุรการ