ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางถนอมพรรณ แสนนาม
ครูชำนาญการ

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวัชรพล บรรดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฉมวิไล แสนธรรมมา
ครูธุรการ

นางสาวสุพัตรา เชียรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ