ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
งานบริหารงานบุคคล/งานพัสดุและสินทรัพย์

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
งานสารสนเทศทางการศึกษา

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
งานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวชูขวัญ บุญครอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและบัญชี

นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ/งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวฉมวิไล แสนธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ/งานบริหารงานบุคคล

นางสัมฤทธิ์ วงษ์ชาลี
ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน