ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิต เลี่ยมยองใย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางภทร อุดมชัย
งานธุรการ

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
งานแผนงาน

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
งานการเงิน

นางสาวชูขวัญ บุญพิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวโฉมวิไล แสนธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ