ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิต เลี่ยมยองใย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
หัวหน้างานบุคคลากร

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
หัวหน้างานแผนงาน

นายสราวุฒิ รูปพรห์ม
หัวหน้างานการเงินและงานธุรการ

นายรัฐพล บัวเผื่อน
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชูขวัญ บุญพิคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวโฉมวิไล แสนธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสัมฤทธิ์ วงษ์ชาลี
แม่บ้าน