กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพล บรรดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู