กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครู คศ.2

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
ผู้ช่วยครู