กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู

นายดานุพล ไชยสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัณธิมา เกษรสิทธิ์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1