กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ผู้ช่วยครู

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน