กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิรินภา ดงรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครู คศ.3

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู คศ.1

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
พนักงานราชการ

นางรินดา แสนโคตร
พนักงานราชการ

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน