กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู

นายดานุพล ไชยสุข
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครู คศ.1

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน