กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิรินภา ดงรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครู คศ.3

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู คศ.1

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ขาวสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
พนักงานราชการ

นางรินดา แสนโคตร
พนักงานราชการ

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน

นางสาวจิราภรณ์ แสนศาลา
ครูช่วยสอน