กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิรินภา ดงรังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครู คศ.2

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู

นางสาวรังษิตา ตันกุล
ครูช่วยสอน