ฝ่ายวิชาการ

นายจันทกานต์ กำแซง
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครู คศ.2

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
พนักงานราชการ

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ครูช่วยสอน