ฝ่ายวิชาการ

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
งานทะเบียนวัดผล

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
งานหลักสูตร/งานการเรียนการสอน

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
งานสื่อ/วิจัยการศึกษา

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
งานแนะแนว/ธุรการฝ่าย

นายชาญชัย วันสืบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน