ฝ่ายวิชาการ

นายจันทกานต์ กำแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายดานุพล ไชยสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1