ฝ่ายวิชาการ

นายจันทกานต์ กำแซง
งานพัฒนากระบวนการเรียรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
งานพัฒนากระบวนการเรียรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนิเทศภายใน (PLC)/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
งานทะเบียน/งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
งานธุรการฝ่ายวิชาการ/งานประกันคุณภาพภายในฯ/งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน

นายรัฐพล บัวเผื่อน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/งานประกันคุณภาพภายใน/งานนิเทศภายใน (PLC)

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
งานทะเบียน/งานวัดผล/งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ/งานแนะแนว/งานกองทุนกู้ยืม

นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
งานแนะแนว/งานพัฒนากระบวนการเรียรู้/งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ