ฝ่ายวิชาการ

นายจันทกานต์ กำแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด
ครูชำนาญการ

นายวัชรพล บรรดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ผู้ช่วยครู

นางสาวนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยครู