ฝ่ายปกครอง

นางลักขณา บุตรพรม
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางวัชรา บัวมาตย์
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ

นายอิทธิพล โมคภา
งานคุ้มครองเด็ก/งานแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ/งานระเบียบวินัย/รักษาความปลอดภัย/งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

นายสราวุธ ทุมทา
ครูช่วยสอน

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน