ฝ่ายปกครอง

นางลักขณา บุตรพรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีรพงศ์ พุทธขาว

นายอิทธิพล โมคภา

นางสาวพรประภา หวานพร้อม

นางสาวรินดา แสนโคตร

นายสราวุธ ทุมทา