ฝ่ายปกครอง

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ครู คศ.3

นางสิรินภา ดงรังษี
ครู คศ.3

นายรัฐพล บัวเผื่อน
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน