ฝ่ายปกครอง

นางลักขณา บุตรพรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีรพงศ์ พุทธขาว

นายอิทธิพล โมคภา

นางภทร อุดมชัย

นางสาวรินดา แสนโคตร

นางสาวพรประภา หวานพร้อม

นายสราวุธ ทุมทา