ฝ่ายปกครอง

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายดนุพร มามี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2