ฝ่ายปกครอง

นางลักขณา บุตรพรม
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางวัชรา บัวมาตย์
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

นางภทร อุดมชัย
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก/งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ/งานกิจกรรมนักเรียน/งานเวรประจำวัน/งานครูที่ปรึกษา

นายอิทธิพล โมคภา
งานคุ้มครองเด็ก/งานแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ/งานระเบียบวินัย/รักษาความปลอดภัย/งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวพรประภา หวานพร้อม
งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

นายสราวุธ ทุมทา

นางสาวรังษิตา ตันกุล
ครูช่วยสอน