ฝ่ายปกครอง

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
ครู
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน