พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

1.พัฒนาคุณภาพครู 
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.พัฒนาภูมิทัศน์สวนสวยโรงเรียนงาม 
4.จัดหาสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
5.ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   :  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   :  การพัฒนาภูมิทัศน์สวนสวยโรงเรียนงาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   :  การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   :  การจัดหาและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   :  การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   :  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 9   :  การส่งเสริมการใช้ภาษาสู่อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  แนวทางการพัฒนา 
    1.1 จัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
    1.3 พัฒนาบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  แนวทางการพัฒนา    
    2.1  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
    2.2  ส่งเสริมความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกของผู้เรียน 
    2.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ           
                                       
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  แนวทางการพัฒนา  

    3.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
    3.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
    3.3 ส่งเสริมสวัสดิการของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  แนวทางการพัฒนา  
    4.1 การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
    4.2 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
    4.3 การส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  แนวทางการพัฒนา  
    5.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ปกครอง 
    5.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมสถานศึกษา 
    5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)                 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  แนวทางการพัฒนา  
     6.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
     6.2 จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน      
             
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  แนวทางการพัฒนา  
     7.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพ            
     7.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  แนวทางการพัฒนา  
     8.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
     8.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกรายวิชา (โครงงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  :  แนวทางการพัฒนา  
     9.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     9.2 การส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  :  แนวทางการพัฒนา           
     10.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     10.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง