กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน zaiyt3p
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน fswakvt
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน 6oj2n4h
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน ev6yfb7
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน 72b3j3h
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน 3mxv5r7

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB