หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เปิดสอนในระดับ
    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4     
วิทย์-คณิต ,ทั่วไป ,ความเป็นเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5     วิทย์ , ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 6     วิทย์ , ทั่วไป