วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์                

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
เน้นพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)