ฝ่ายบริการ

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฉวี วงค์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวัชรา บัวมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธีรพงศ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประจงจิต อุปจันโท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายกรวิชญ์ ไฮงาม
ครูช่วยสอน/ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายคำใส บัวมาตย์
ยามรักษาการณ์/งานนักการภารโรง

นายเสกสรร บุษราคัม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง