ฝ่ายบริการ

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
งานงานระดมทรัพยากรฯ/งานนักการภารโรง/งานสหกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายฉวี วงค์ชาลี
งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ/งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณูปโภค

นางสิรินภา ดงรังษี
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้/งานปฏิคม

นายธีรพงศ์ พุทธขาว
งานโสตทัศนูปกรณ์/งานโรงเรียนและชุมชน

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
งานงานอนามัยโรงเรียน/งานออมทรัพย์

นางรินดา แสนโคตร
งานสหกรณ์/งานออมทรัพย์

นายพิษณุ แก้วบ่อ
ครูช่วยสอน

นายชัยโย ลีทับขวา
ช่างคุรุภัณฑ์/งานนักการภารโรง

นายคำใส บัวมาตย์
ยามรักษาการณ์/งานนักการภารโรง

นายเสกสรร บุษราคัม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง

นายอนุชา แหล่งสนาม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง