ฝ่ายบริการ

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายฉวี วงค์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวัชรา บัวมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธีรพงศ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายธนากร โมระพัฒน์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายคำใส บัวมาตย์
ยามรักษาการณ์/งานนักการภารโรง

นายเสกสรร บุษราคัม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง