ฝ่ายบริการ

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายภานุมาศ หารวาระ
ครู คศ.3

นางวัชรา บัวมาตย์
ครู คศ.3

นายฉวี วงค์ชาลี
ครู คศ.3

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ครู คศ.3

นายธีรพงศ์ พุทธขาว
ครู คศ.3

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
พนักงานราชการ

นางรินดา แสนโคตร
พนักงานราชการ

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/หัวหน้าโค้ชฝึกฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายพิษณุ แก้วบ่อ

นายจักรกฤษณ์ สอนเสน
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายชัยโย ลีทับขวา
ช่างคุรุภัณฑ์/งานนักการภารโรง

นายคำใส บัวมาตย์
ยามรักษาการณ์/งานนักการภารโรง

นายเสกสรร บุษราคัม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง