ฝ่ายบริการ

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายภาณุมาศ หารวาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉวี วงค์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิรินภา ดงรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรา บัวมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพงศ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม
ผู้ช่วยครู

นางรินดา แสนโคตร
ผู้ช่วยครู

นายนฤพล อุปมา
ครูช่วยสอน/หัวหน้าโค้ชฝึกฟุตบอล

นายชาญชัย วันสืบ
ครูช่วยสอน/โค้ชฟุตบอล

นายคำใส บัวมาตย์
ยามรักษาการณ์/งานนักการภารโรง

นายเสกสรร บุษราคัม
พนักงานขับรถยนต์/งานนักการภารโรง