กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน 3wtkuix
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน orykf7o
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน lilzerl
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน j4tcigc
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน 2p3sbw3
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน nrzhisy

เข้า Google classroom https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB