กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายฉวี วงค์ชาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมพรรณ แสนงาม
ครู คศ.2

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน

Miss Judy horak
ครูต่างชาติ