กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายฉวี วงค์ชาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครู คศ.1

นางภทร อุดมชัย
ครู คศ.1

Mr.Pierre Jacques Van der Walt
ครูชาวต่างชาติ