กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายฉวี วงค์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางถนอมพรรณ แสนนาม
ครูชำนาญการ

นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ครูช่วยสอน