กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรพงษ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายดนุพร มามี
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2