กลุ่มสาระฯศิลปะ

ธีรพงษ์ พุทธขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสราวุท ทุมทา
ครูช่วยสอน

นายพิษณุ แก้วบ่อ
ครูช่วยสอน