กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลักขณา บุตรพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ธีรพงษ์ พุทธขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสราวุท ทุมทา
ครูช่วยสอน

นางสาวประภัสสร พบสมัย
ครูช่วยสอน