กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรพงษ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน

นายดนุพร มามี
ครูช่วยสอน