กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงษ์ พุทธขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพิษณุ แก้วบ่อ
ครูช่วยสอน

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน