กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรพงษ์ พุทธขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพิษณุ แก้วบ่อ
ครูช่วยสอน

นายศุภศักดิ์ มาตะยา
ครูช่วยสอน