คณะผู้บริหาร

นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบำรุง ป้องนาทราย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายจันทกานต์ กำแซง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางถนอมพรรณ แสนนาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : sarawuthrupprom@gmail.com

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง