คณะผู้บริหาร

นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบำรุง ป้องนาทราย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลักขณา บุตรพรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายภาณุมาศ หารวาระ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางสาวสุนิต เลี่ยมยองใย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจันทกานต์ กำแซง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ