คณะผู้บริหาร

นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบำรุง ป้องนาทราย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจันทกานต์ กำแซง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสิรินภา ดงรังษี
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง