วิดีโอสรุปการเปิดห้องเรียน(PLC)
วิดีโอสรุปการเปิดห้องเรียนภาษาไทย(PLC) ครั้งที่ 1/2563
https://www.youtube.com/watch?v=4XinamyB304
วิดีโอสรุปการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (PLC) ครั้งที่ 1/2563
https://youtu.be/HCjK336Vs5U
วิดีโอสรุปการเปิดห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา(PLC) ครั้งที่ 2/2563
https://youtu.be/Z0veQ25qkX0