ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ยืนยัน LEC 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289.5 KB 110058
รายชื่อนักเรียน ยืนยัน LEC 1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.5 KB 117922
ไฟล์รายชื่อนักเรียน 23.12.2563 ยืนยัน LEC Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 244.5 KB 132843
ไฟล์รายชื่อนักเรียน 03.12.2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 244.5 KB 132782
รูปแบบแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 140311
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ผลการเรียน 0 และ ร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 132766
ไฟล์รายชื่อนักเรียน 29.07.2563 ยืนยันLEC 328 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 245 KB 132988
พรรณางานฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 133008
รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มมาเรียน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.5 KB 132960
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 79.24 KB 132908
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 193.5 KB 132720
>เช็คเวลาเรียน 62 132984
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือก ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.95 KB 132897
ไฟล์รายชื่อนักเรียน 11.11.2562 ยืนยัน SIS ครั้งที่ 2 ปี2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.5 KB 132963
แบบนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 132746
สมุดบันทึกกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.74 KB 133008
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ยืนยัน SIS ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.5 KB 132884
แบบบันทึกคะแนน 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.21 KB 132673
มุมกระดาษโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 108.25 KB 132853
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 132721
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 132780
พรรณางานฝ่าย
วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 132953