ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 24) 19 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนล้อรถกิจกรรมค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (อ่าน 27) 13 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (อ่าน 26) 09 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 25) 09 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 28) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 29) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 25) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 21) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 35) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 21) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ่าน 19) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าหนังสือเรียน (อ่าน 16) 05 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 46) 31 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 35) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไมโครโฟนกิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 38) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 38) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุการเกษตร (อ่าน 43) 24 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 43) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้บริหาร (อ่าน 31) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (อ่าน 28) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 34) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและผู้บริหาร (อ่าน 33) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาหลักสูตรกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 30) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 26) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 29) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (อ่าน 27) 23 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 46) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมเยี่ยมบ้าน (อ่าน 38) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 40) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 37) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 35) 16 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 35) 15 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 31) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรม อย.น้อย (อ่าน 36) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล (อ่าน 28) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 31) 11 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียน (อ่าน 34) 10 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าต่วนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 35) 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 33) 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 40) 08 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 24) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 64) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 61) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อ่าน 55) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำ) (อ่าน 60) 25 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 62) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 64) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 60) 08 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 55) 08 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมครุภัณฑ์การเกษตร (อ่าน 65) 07 ก.ค. 65