ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมธนาคารขยะ (อ่าน 1) 24 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 3) 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (อ่าน 15) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมแนะแนวอาชีพ (อ่าน 17) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 (อ่าน 16) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 37) 02 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 63) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุการเกษตร (อ่าน 46) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 40) 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 39) 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อบรมวันศุกร์) (อ่าน 43) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 36) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความดีและมีจิตสาธารณะสำนึกรักบ้านเกิด (อ่าน 25) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและเขียน (อ่าน 39) 11 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม (อ่าน 48) 07 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมฝึกอบรมและทักษะวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 40) 05 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมถวายราชสดุดี ร.6 บิดาแห่งลูกเสือไทย (อ่าน 49) 05 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 41) 04 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมนิเทศภายใน (อ่าน 48) 04 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมศึกษา รวบรวม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่ (อ่าน 26) 04 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 47) 22 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 43) 22 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาล (อ่าน 41) 22 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 49) 18 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 46) 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการของสถานศึกษา (อ่าน 39) 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการศึกษา (อ่าน 38) 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาองค์กร โครงสร้าง และระบบบริหารของโรงเรียน (อ่าน 42) 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน (อ่าน 38) 17 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมกีฬาภายใน (อ่าน 39) 16 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 37) 07 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 02 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 34) 01 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 61) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายพิษณุ แก้วบ่อ (อ่าน 21) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร นางสาวละอองดาว จันทวงษ์ (อ่าน 31) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายจักรกฤษณ์ สอนเสน (อ่าน 30) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายชาญชัย วันสืบ (อ่าน 29) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายนฤพล อุปมา (อ่าน 34) 30 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวสุนิสา คำสุขดี (อ่าน 28) 30 พ.ย. 63