ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดทำวารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 1) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ (อ่าน 1) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 10) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 10) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 12) 14 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามระดับชั้นโดยการเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 16) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 15) 02 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบัวลำ นามอาษา (อ่าน 16) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 22) 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 15) 27 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมนิเทศภายใน (อ่าน 10) 27 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมค่าหนังสือเรียน (อ่าน 25) 26 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กิจกรรมชมรม To be number 1 (อ่าน 19) 24 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องพยาบาล (อ่าน 16) 20 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (อ่าน 16) 20 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 18) 18 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถรับ-ส่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 20) 12 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (อ่าน 11) 03 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย วันสืบ (อ่าน 40) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน นางสาวสุนิสา คำสุขดี (อ่าน 40) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว จันทะวงษ์ (อ่าน 42) 29 เม.ย. 65
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภศักดิ์ มาตะยา (อ่าน 44) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร โมระพัฒน์ (อ่าน 32) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง นายกรวิชญ์ ไฮงาม (อ่าน 37) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดนุพร มามี (อ่าน 28) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติกร อ่อนพร้อม (อ่าน 24) 09 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน (อ่าน 39) 01 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม (อ่าน 84) 25 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 66) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 76) 22 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 89) 17 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 146) 14 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 73) 10 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 115) 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 76) 04 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 74) 04 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1,ม.4 (อ่าน 72) 04 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม (อ่าน 43) 28 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมกีฬาภายใน (อ่าน 174) 18 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 203) 17 ก.พ. 65