ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 7) 29 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการปรับปรับหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 35) 02 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8) 02 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าใช้จ่ายในการปรับปรับหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 30) 01 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายนฤพล อุปมา (อ่าน 26) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายชาญชัย วันสืบ (อ่าน 24) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายจักรกฤษณ์ สอนเสน (อ่าน 23) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวละอองดาว จันทวงษ์ (อ่าน 22) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายพิษณุ แก้วบ่อ (อ่าน 8) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวสุนิสา คำสุขดี (อ่าน 9) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายศราวุฒิ มูลแอด (อ่าน 12) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายธนากร โมระพัฒน์ (อ่าน 16) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายศุภศักดิ์ มาตะยา (อ่าน 12) 31 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 23) 30 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรม อย.น้อย (อ่าน 22) 29 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม (อ่าน 25) 29 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร (อ่าน 25) 29 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมนิเทศติดตามการประกันคุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 25) 25 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 27) 25 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ (อ่าน 49) 05 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 50) 03 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 64) 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมธนาคารขยะ (อ่าน 63) 24 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 57) 24 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 69) 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (อ่าน 66) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมแนะแนวอาชีพ (อ่าน 62) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 (อ่าน 58) 08 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 85) 02 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 112) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุการเกษตร (อ่าน 98) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 82) 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 78) 21 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อบรมวันศุกร์) (อ่าน 81) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 79) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความดีและมีจิตสาธารณะสำนึกรักบ้านเกิด (อ่าน 62) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและเขียน (อ่าน 78) 11 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม (อ่าน 90) 07 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมฝึกอบรมและทักษะวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (อ่าน 81) 05 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมถวายราชสดุดี ร.6 บิดาแห่งลูกเสือไทย (อ่าน 95) 05 ม.ค. 64