ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 15) 08 ส.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการทำโฟมบอร์ดวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 10) 06 ส.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการจ้างทำป้ายไวนิลวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 10) 06 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7) 06 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคา ราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกา (อ่าน 14) 05 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำโฟมบอร์ด กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 13) 23 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 10) 23 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 14) 09 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (อ่าน 14) 08 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถกระบะ 4 ประตู รถส่วนกลาง อก.001-58-0102 ทะเบียน กน 9202 ข (อ่าน 13) 02 ก.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล นายพิษณุ แก้วบ่อ (อ่าน 16) 01 ก.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวรังสิตา ตันกุล (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล นายวรวุฒิ มาตย์วังแสง (อ่าน 10) 01 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 14) 27 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 8) 26 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ (อ่าน 22) 25 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 10) 24 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 11) 24 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาประจำปี 2562 (อ่าน 10) 24 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ภาษาไทย (อ่าน 7) 14 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 12) 15 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายสราวุธ ทุมทา (อ่าน 15) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวศริรัตน์ วงษ์ชาลี (อ่าน 16) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวประภัสสร พบสมัย (อ่าน 14) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวละอองดาว จันทวงษ์ (อ่าน 35) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายธนาวุฒิ ภิรมย์เชย (อ่าน 16) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล (อ่าน 13) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายณัฐพงศ์ ตาดี (อ่าน 13) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพ.ค.62 (อ่าน 24) 08 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำโฟมบอร์ดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 (อ่าน 20) 03 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 27) 24 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเม.ย.62 (อ่าน 27) 09 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถ โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 2) 30 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายอนุชา แหล่งสนาม (อ่าน 15) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายชาญชัย วันสืบ (อ่าน 14) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายณัฐพล บัวตูม (อ่าน 18) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายนฤพล อุปมา (อ่าน 19) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานข้าร (อ่าน 83) 28 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 13) 21 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสาร มี.ค.62 (อ่าน 114) 09 มี.ค. 62