ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 63 (อ่าน 23) 08 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 23) 08 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) (อ่าน 24) 08 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 46) 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 63 (อ่าน 41) 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 43) 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 39) 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 59) 06 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (อ่าน 51) 02 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 49) 17 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 37) 13 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาทักษะในการทำงานและเจตคติต่ออาชีพของนักเรียน (แนะแนว) (อ่าน 22) 05 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑, ม.๔ (อ่าน 24) 04 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (อ่าน 27) 03 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 27) 28 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำโฟมบอร์ด โครงการส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE (อ่าน 19) 20 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 23) 18 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรม อบรม อย.น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 17) 13 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 09 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 20) 23 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 13) 23 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ กิจกรรมกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15) 17 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกิจกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่าน 23) 13 ธ.ค. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 22) 09 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ห้องพย (อ่าน 39) 02 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 26) 02 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมจัดทำวารสารเผยแพร่และประ (อ่าน 29) 29 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ กิจกรรมครุภัณฑ์การเกษตร (อ่าน 42) 29 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการส่งเสริมคุณภาพ นักเรียน กิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 42) 29 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และหมึก กิจกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 20) 29 พ.ย. 62
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดจ้างทำโฟมบอร์ดทำเนียบบุคลากรโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 61) 29 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและเขียน (อ่าน 45) 28 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมนิเทศภายใน (อ่าน 42) 28 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมวัสดุการเกษตร (อ่าน 22) 28 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (อ่าน 39) 28 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 45) 27 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถ 6 ล้อ อก. 002-53-0017 ทะเบียน 40-0353 ขอนแก่นกิจกรรมวัสดุยา (อ่าน 22) 27 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อปรับปรุงระบบโสดทัศนูปกรณ์ (อ่าน 35) 27 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อ่าน 41) 26 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปรับปรุงหน้าเวที โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา กิจกรรมค่าใช้ (อ่าน 13) 26 พ.ย. 62