ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน (อ่าน 56) 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 76) 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 80) 11 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 76) 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยเชิงบวก (อ่าน 74) 09 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 65) 03 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 44) 02 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดทำวารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 68) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 55) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (อ่าน 66) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 79) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 70) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 35) 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ (อ่าน 57) 28 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 51) 27 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ (อ่าน 78) 26 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน (อ่าน 81) 20 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 63) 20 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 28) 19 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมเยาวชนรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 61) 18 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (อ่าน 33) 17 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 61) 17 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม โดยวิธีเฉพา (อ่าน 76) 17 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 38) 17 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 51) 10 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 114) 06 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการ กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม (อ่าน 106) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 125) 23 ก.ค. 63
ปรประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและ วรรณศิลป์ของนักเรียน กิ (อ่าน 136) 23 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคติดต่อภายในโร (อ่าน 142) 22 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 124) 21 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 119) 20 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา กิจกรรมวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 115) 13 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 117) 13 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ท้องถิ่น (อ่าน 90) 13 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 119) 13 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (อ่าน 130) 08 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 154) 08 ก.ค. 63
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคล นางวราภรณ์ มูลมาตย์ (อ่าน 83) 03 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 55) 01 ก.ค. 63