ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-book การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,16:19  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง ป้องนาทราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,15:36  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง ป้องนาทราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2564,08:36  อ่าน 693 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific explanations) เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practice : HIP)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,14:51  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:47  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 แบบ ของ Model Teacher นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:29  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:27  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ จําแนก และจัดกลุ่มชิ้นงาน Diagram สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:24  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม และการคิดแก้ปัญหา ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:22  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสะท้อนพฤติกรรมนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม แบบ group of 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..