ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific explanations) เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practice : HIP)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,14:51  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพันธ์ ทอนเทพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:47  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิเคราะห์เทคนิคและวิธีการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 แบบ ของ Model Teacher นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา คำสุขดี
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:29  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประสม หรือสไลด์สื่อประกอบการสอน ในห้องเรียนวิชาภาษาไทย พัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวละอองดาว จันทวงษ์
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:28  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:27  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ จําแนก และจัดกลุ่มชิ้นงาน Diagram สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางกมลชนก อนุกูลอนันต์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:24  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม และการคิดแก้ปัญหา ในจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High Impact Practice : HIP รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:22  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สื่อประสม ด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล หรือสไลด์สื่อประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐพล บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:18  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสะท้อนพฤติกรรมนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม แบบ group of 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโยษิตา เจริญคุณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสป
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาวรรณ บุญพิคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,13:11  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..